۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

درب های شیشه ای و محصولات مکمل
در زندگی امروز کاربرد درب شیشه ای به عنوان یک تکنولوژی یکپارچه و راه حلی منحصر به فرد و عاملی برای پیشگیری از هدر رفت انرژی به شمار می رود.
برای تفکیک فضا جلوگیری از ورود گرد و غبار و حفظ حریم شخصی از درب های شیشه ای استفاده می شود.
در زندگی امروز کاربرد درب شیشه ای به عنوان یک تکنولوژی یکپارچه و راه حلی منحصر به فرد و عاملی برای پیشگیری از هدر رفت انرژی به شمار می رود. تحقیقات نشان میدهد که چگونه ورودی های ساختمان هایی که دارای درب شیشه ای باشند ، می توانند به طور مستقل، از اتلاف انرژی جلوگیری کنند.